വിദേശികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, സ്വദേശികൾ ലാഭമെടുക്കുന്നു

ഫെബ്രുവരിയിലെ ആദ്യ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടു വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 12,266 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. ഓഹരികളിൽ 10,793 കോടിയും കടപ്പത്രങ്ങളിൽ 1473 കോടി രൂപയും.

ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ജനുവരിയിൽ വിറ്റു ലാഭമെടുക്കുകയായിരുന്നു. 12,980 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റത്.വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ ജനുവരിയിൽ 19,472 കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
2020-ൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 56,400 കോടി രൂപയാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നു പിൻവലിച്ചത്. വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.


T C Mathew
T C Mathew  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it