ധനമന്ത്രാലയത്തിനും സമ്മതം, പിഎഫ് പലിശ 8.65%

മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായാണ് നിരക്ക് പിഎഫ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത്.

money, finance, investment, savings

എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (EPF) നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പലിശ 8.65 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്താനുള്ള ഇപിഎഫ്ഒ നിർദേശത്തിന് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി.  

ഇതോടെ 2018–19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പിഎഫ് വരിക്കാർക്കുള്ള പലിശനിരക്ക് 8.55 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 8.65 ശതമാനമായി ഉയരും. തീരുമാനം 6 കോടി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.

മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായാണ് നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് മുൻവർത്തത്തെ 8.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.65 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം അഞ്ചു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 8.55 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here