റീറ്റെയ്ൽ വായ്‌പകളിൽ വളർച്ച , L&T ഫിനാൻസ് ഹോള്‍ഡിംഗ്‌സ് ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കാം

ഇന്നത്തെ ഓഹരി: എൽ & ടി ഫിനാൻസ് ഹോൾഡിംഗസ് (L & T Finance Holdings)
 • മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായ (NBFC) എൽ & ടി ഫിനാൻസ് ഹോള്‍ഡിംഗ്‌സ് (L & T Finance Holdings) വിവിധ തരം വായ്‌പകൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ്.
 • ഇരു ചക്ര വാഹന വായ്‌പ, ഭവന വായ്‌പ, കൃഷി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വായ്‌പ, ചെറുകിട ബിസിനസ് വായ്‌പകൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്നു.
 • 2021-22 ൽ റീറ്റെയ്ൽ വായ്പകളുടെ വിതരണത്തിൽ 42 % വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി 24,901 കോടി രൂപയായി. മൂലധന പര്യാപ്തത 22.9 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. വായ്‌പകളുടെ തിരിച്ചടവ് മെച്ചപ്പെട്ടുന്നു.
 • ഗ്രോസ് സ്റ്റേജ് 3 ൽ പെട്ട വായ്പകൾ മൊത്തം വായ്‌പയുടെ 5.9 % നിന്ന് 3.8%-ായി കുറക്കാൻ സാധിച്ചു. ഗ്രോസ് സ്റ്റേജ് 3 എന്നാൽ 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അടവ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വായ്പകളാണ്.
 • ഭവന വായ്‌പ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വായ്പകൾക്കും തിരിച്ചടവ് മെച്ചപ്പെട്ടിടുണ്ട്. എൽ & ടി ഫിനാന്സിന് 20 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളും , 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിളും, ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
 • ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകളിലൂടെ മികച്ച സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കുന്നു.
 • കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളിൽ റീറ്റെയ്ൽ വായ്പകളിൽ 20 % സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. 2022 മുതൽ 2026 കാലയളവിൽ ഇത് 25 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ കഴിയും.
 • 2026-ാടെ മൊത്തം വായ്പയുടെ 80 % റീറ്റെയ്ൽ വായ്പകളായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2021 -22 ൽ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 10 % വർധിച്ച് 1070 കോടി രൂപ യായി.
 • 2021-22 ൽ കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല കടപ്പത്രങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ്‌സ് ഏജൻസികളുടെ 'AAA' റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചു ഹോൾ സെയിൽ ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിനും വായ്‌പകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിലും മുൻ വർഷം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരുന്നു.
 • ബാങ്ക് വായ്പകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദേശ വാണിജ്യ വായ്പകളും, കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയുമാണ് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പണം സമാഹരിക്കുന്നത്.
 • റീറ്റെയ്ൽ വായ്പകളിൽ മികച്ച വളർച്ച, നൂതന ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, ഉയർന്ന വായ്‌പ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയ അനൂകുല ഘടകങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ എൽ & ടി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് വരും വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം


നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നിർദേശം : വാങ്ങുക (Buy)

ലക്ഷ്യ വില -110 രൂപ
നിലവിൽ 76
(Stock Recommendation by LKP Securities )


Related Articles

Next Story

Videos

Share it