ജിഎസ്ടിയും പുതു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും; ബിസിനസുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

2023 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന 2023-24 എന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ബിസിനസുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ചെറു മാര്‍ഗ്ഗരേഖ നല്‍കുകയാണ് ഇവിടെ.

1) കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ഔട്ട്‌വാര്‍ഡ് സപ്ലൈകള്‍ GSTR-1-ഉം GSTR-3B-യുമായി റീകണ്‍സൈല്‍ ചെയ്തു വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് മാര്‍ച്ച് 2023-ല്‍ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുക.

2) കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം എടുക്കാന്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞതുമായ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് GSTR-2B-യും GSTR-3B-യുമായി റീകണ്‍സൈല്‍ ചെയ്തു വയ്ക്കുക.

3) ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈകളിന്മേല്‍ നമ്മള്‍ സപ്ലയര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇന്‍വോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 180 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപ്രകാരം പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആ എടുത്ത ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്‍ നമ്മള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ശേഷം സപ്ലയര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ പേയ്മെന്റും നല്‍കിക്കഴിയുന്ന മാസത്തില്‍ നമുക്ക് ആ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

4) നമ്മള്‍ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈകളുടെയും ഇന്‍വോയ്സ്/ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

5) CGST ആക്റ്റിന്റെ സെക്ഷന്‍ 16(2)-ന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി പ്രകാരം നമുക്ക് ഗുഡ്സ്/സര്‍വീസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത സപ്ലയര്‍ അയാളുടെ GSTR-1-ല്‍ ആ ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, അയാളുടെ GSTR-3B-യില്‍ ആ ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തി നികുതിയടയ്ക്കുകയും, ആ ഇടപാട് നമ്മുടെ GSTR-2A-യില്‍ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സപ്ലൈയിന്മേല്‍ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാന്‍ അനുവാദമുള്ളൂ എന്നത് ഓര്‍ക്കുക. സപ്ലയര്‍ സപ്ലയറുടെ GSTR-1-ലോ GSTR-3B-യിലോ രേഖപ്പെടുത്താതെപോയതോ നമ്മുടെ GSTR-2A-ല്‍ പ്രതിഫലിച്ചു വരാത്തതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സപ്ലൈയിന്മേല്‍ നമ്മള്‍ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, ഒന്നുകില്‍ സപ്ലയറെക്കൊണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കുക. അതിന് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ആ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ വന്‍ പലിശയും പിഴയും സഹിതം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തുക തിരിച്ച് അടപ്പിക്കുന്നതാണ്.

6) നമുക്ക് ഗുഡ്സ്/സര്‍വീസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സപ്ലയര്‍മാരുടെ GST രജിസ്ട്രേഷന്‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സപ്ലയറുടെ GST രജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്ത് കാരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അയാളില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈകളിന്മേല്‍ നമ്മള്‍ എടുത്ത ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പലിശ സഹിതം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്‍ നമ്മള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

7) ഫിനാന്‍സ് ആക്റ്റ്, 2023-ലൂടെ CGST ആക്റ്റിന്റെ സെക്ഷന്‍ 38-ല്‍ വരുത്തപ്പെട്ട മാറ്റം 1 ഏപ്രില്‍ 2023 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതാണ്. പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സെക്ഷന്‍ 38, ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കു മേല്‍ കൂടുതല്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷകളും നിബന്ധനകളും ചുമത്തുന്നുണ്ട്. 1 ഏപ്രില്‍ 2023 ,മുതല്‍ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന നികുതിദായകര്‍ ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധയില്‍ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാന്‍.

8) 2023-24 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മുതല്‍ ഏതെങ്കിലും നികുതിദായകര്‍ QRMP സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ QRMP സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവര്‍ QRMP സ്‌കീമിന് പുറത്തു കടക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, 30 ഏപ്രില്‍ 2023-ന് മുമ്പ് അപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്.

9) ഒന്നരക്കോടി രൂപയെക്കാള്‍ താഴെ ടേണോവറുള്ള വ്യക്തികള്‍ കോംപൊസിഷന്‍ സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അവര്‍ 31 മാര്‍ച്ച് 2023-നു മുമ്പു തന്നെ FORM GST CMP-02 എന്ന ഫോര്‍മാറ്റിലുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് കോംപൊസിഷന്‍ സ്‌കീം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

10) 2023-24 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ IGST അടയ്ക്കാതെ ഗുഡ്സ്/സര്‍വീസ് എക്സ്‌പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ 31 മാര്‍ച്ച് 2023-നു മുമ്പു തന്നെ ലെറ്റര്‍ ഓഫ് അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗ് (LUT) ലഭിക്കാനുള്ള FORM GST RFD-11 എന്ന ഫോര്‍മാറ്റിലുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സ്പെഷ്യല്‍ എക്കണോമിക് സോണുകളിലേക്ക് (SEZ) IGST അടയ്ക്കാതെ എക്സ്‌പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

11) ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചാര്‍ജ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ GST അടയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഏജന്‍സി (GTA) സേവനദാതാക്കള്‍, അവര്‍ ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ 5% GST അടയ്ക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് 12% GST അടയ്ക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും, അവര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതായ Annexure V രേഖകള്‍ 15 മാര്‍ച്ച് 2023-നു മുമ്പു തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

12) ജോബ്വര്‍ക്കിനായി സാധനങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്‍ സമയാസമയം ITC-04 എന്ന രേഖ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 5 കോടി രൂപ വരെ ടേണോവര്‍ ഉള്ളവര്‍ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലും, 5 കോടി രൂപയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ടേണോവര്‍ ഉള്ളവര്‍ അര്‍ദ്ധവര്‍ഷാടിസ്ഥാനത്തിലും ITC-04 സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വര്‍ഷം/അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം വരുന്ന മാസത്തിന്റെ 25ആം തീയതിയ്ക്കുള്ളിലാണ് ITC-04 സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

13) 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ടേണോവര്‍ 5 കോടി രൂപയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും 1 ഏപ്രില്‍ 2023 മുതല്‍ തങ്ങളുടെ ഇന്‍വോയ്സുകളില്‍ 6 അക്കങ്ങളുള്ള HSN കോഡ്/ സര്‍വീസ് കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

14) GST നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതു മുതലുള്ള ഏതെങ്കിലും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ടേണോവര്‍ 10 കോടി രൂപയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വന്നിട്ടുള്ളവര്‍ 1 ഏപ്രില്‍ 2023 മുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഈ-ഇന്‍വോയ്സിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15) റിവേഴ്സ് ചാര്‍ജ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈയിന്മേല്‍ GST അടയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യത വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. സര്‍വീസുകളുടെ ഇംപോര്‍ട്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് ഫീസ്, ടാക്സി റെന്റ്ല്‍ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജുകള്‍, വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു വേണ്ടി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ വാടക, തുടങ്ങിയവ റിവേഴ്സ് ചാര്‍ജ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു സ്വീകര്‍ത്താവിന് GST അടയ്ക്കാന്‍ ബാധ്യത വരുന്ന ഇടപാടുകളാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും സപ്ലൈയിന്മേല്‍ റിവേഴ്സ് ചാര്‍ജ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ GST അടയ്ക്കാന്‍ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ 31 മാര്‍ച്ച് 2023-മുന്‍പായി അതെല്ലാം അടച്ചുതീര്‍ക്കുക.

16) ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാതെ അതാത് ദിവസം കണക്കുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പോരുക. ഓരോ ആഴ്ചയും അതാത് ആഴ്ചയിലെ കണക്കുകള്‍ പുനഃപരിശോധന നടത്തി തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തുകയും സപ്ലയര്‍മാരില്‍ നിന്നോ പര്‍ച്ചേസര്‍മാരില്‍ നിന്നോ ലഭിക്കേണ്ടതായ രേഖകള്‍ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവ സമയാസമയം വാങ്ങിവയ്ക്കുക.

17) 1 ഏപ്രില്‍ 2023 മുതല്‍ പുതിയ SERIES-ല്‍ ഇന്‍വോയ്സ് എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.

18) ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികള്‍ CGST ആക്റ്റിന്റെ സെക്ഷന്‍ 17(5) പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഏതെങ്കിലും ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അബദ്ധത്തിലോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തോ എടുത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

19) GST-യുടെ TDS അല്ലെങ്കില്‍ TCS ബാധകമായവര്‍ തങ്ങളുടെ ടേണോവര്‍, TDS, TCS എന്നിവ, ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഫോം 26AS പോലുള്ള റെക്കോര്‍ഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലയര്‍മാരുടെയും ഔട്ട്‌വാര്‍ഡ് സപ്ലയര്‍മാരുടെയും കണക്കുകളുടെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് വാങ്ങി ഒത്തു നോക്കി ഇടപാടുകള്‍ യഥാവിധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം. അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍.

20) ഈ-വേ ബില്ലും ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈയുമായും, ഔട്ട്‌വാര്‍ഡ് സപ്ലൈയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്‍ പരസ്പരം ഒത്തുനോക്കി എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, അമ്പതിനായിരം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ മൂല്യമുള്ള ഇന്‍വാര്‍ഡ് സപ്ലൈ കണക്കില്‍ 'BtoB'ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ഈ-വേ ബില്‍ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നു വരികയും ചെയ്താല്‍ അതിന്റെ കാരണം അപ്പോള്‍ത്തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കുന്നത് ഭാവിയില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും. ഈ-വേ ബില്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇടപാടില്‍ ഈ-വേ ബില്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടാല്‍ അത് ക്രമക്കേടാണ് എന്ന് GST ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനു വേണമെങ്കില്‍ വാദിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രേഖകളും പരസ്പരം ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.

21) GST നിയമത്തില്‍ നികുതിബാധ്യത കണക്കാക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വയം ''സെല്‍ഫ്-അസെസ്സ്‌മെന്റ്്'' അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ്. ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ കടമ കൃത്യമായി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് സംശയം തോന്നിയാല്‍ അത് മുമ്പുള്ള നികുതിനിയമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേക്കൂടി ഗൗരവകരമായ ഒരു വീഴ്ച ആയിട്ടാണ് നിയമപ്രകാരം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇതിനാല്‍ നികുതിബാധ്യത കണക്കാക്കിയത് ശരിയായ രീതിയില്‍ അല്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് അസെസ്സ്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാല്‍ പലപ്പോഴും വന്‍ പിഴയോട് കൂടി മാത്രമേ നികുതിയും പലിശയും അടച്ച് നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനാവൂ. അതിനാല്‍ കണക്കുകള്‍ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ രേഖകളും പരസ്പരം ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൃത്യമായ കണക്കുകളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ജിഎസ്ടി നിയമത്തിനു കീഴില്‍ സമാധാനപരമായി ബിസിനസ് ചെയ്തു ജീവിക്കാനുള്ള ഏക മാര്‍ഗ്ഗം.

22) ഫിസിക്കല്‍ സ്റ്റോക്ക്, ഫിസിക്കല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്നിവ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് കണക്കിലെ ക്ലോസിങ്ങ് സ്റ്റോക്ക് വര്‍ക്ക്-ഇന്‍-പ്രോഗ്രസ്സ് എന്നിവയുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് 2023, മാര്‍ച്ച് 31 ലെ യഥാര്‍ത്ഥ physical stock, Work-In-Progress എന്നിവയും കണക്കിലെ physical stock, Work In Progress എന്നിവയുമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ ആദായനികുതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില വസ്തുതകളും കൂടി ബിസിനസുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

Adv. K.S. Hariharan
Adv. K.S. Hariharan  

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ധാരാളം നിയമ സംബന്ധിയായ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ട്രെയിനർ ആണ്. ട്രൈബ്യുണലുകൾ, അപ്പീൽ ഫോറങ്ങൾ, ടാക്സേഷൻ, മറ്റ് ബിസിനസ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്‌പെഷലൈസ് ചെയ്ത് പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനും എറണാകുളത്തെ കെ.എസ്. ഹരിഹരൻ & അസ്സോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥിയുമാണ്. ഫോണ്‍: 98950 69926

Related Articles

Next Story

Videos

Share it