2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കം ടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പല സംരംഭകരും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളും 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കം ടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. 2024ലെ ഫിനാന്‍സ് ബില്‍/ഫിനാന്‍സ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകളും, 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കം ടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെയാണ്.

വ്യക്തികൾക്ക്‌ ബാധകമായ നിരക്കുകളാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

(1) 2023-34 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആദായനികുതി നിരക്ക് തന്നെയാണ് 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

(2) പുതിയ രീതിക്കനുസരിച്ച് മൊത്ത വരുമാനം 7 ലക്ഷം രൂപവരെ ആദായനികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. പുതിയ രീതിയാണ് 'default regime' ആയിവരുന്നത്.

(3) മൊത്തവരുമാനം 7 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടിയാല്‍ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ആദായനികുതി ബാധ്യത വരുന്നതാണ്. പുതിയരീതി അനുസരിച്ച് (എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും)

a) മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ - നികുതിയില്ല

b) മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ - 5 ശതമാനം നികുതി

c) ആറ് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ - 10 ശതമാനം നികുതി

d) ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ - 15 ശതമാനം നികുതി

e) 12 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ - 20 ശതമാനം നികുതി

f) 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ 30 ശതമാനം നികുതി

(4) 1/4/2024 മുതല്‍ 31/3/2025 വരെയുള്ള വരുമാനമാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കം ടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക

(5) പുതിയ രീതിക്കനുസരിച്ച് ആദായനികുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന കിഴിവുകള്‍ മാത്രമാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

a) വകുപ്പ് 80CCD(2)- എന്‍.പി.എസിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍

b) 50,000/- രൂപയുടെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍

c) ഫാമിലി പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും, 15,000/-രൂപ (പരമാവധി) കിഴിവില്‍

d) വകുപ്പ് 80JJAA അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കിഴിവ്

e) അഗ്നിവീര്‍ കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍

f) വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പയുടെ പലിശ

(7) പഴയരീതി (old regime) തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കില്‍ റിബേറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആദായനികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൊത്ത വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടിയാല്‍ പഴയ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നികുതി നിരക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്. (60 വയസിന് താഴെ)

മൊത്ത വരുമാനം 2,50,000 രൂപ വരെ- നികുതിയില്ല

മൊത്ത വരുമാനം 2,50,000/ രൂപ മുതല്‍ 5,00,000 രൂപ വരെ- 5 ശതമാനം നികുതി

മൊത്ത വരുമാനം 5,00,000 രൂപ മുതല്‍ 10,00,000 രൂപ വരെ- 20 ശതമാനം നികുതി

മൊത്ത വരുമാനം 10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടിയാല്‍ - 30 ശതമാനം നികുതി

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്കും സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്കും പഴയരീതിയിലെ നികുതി നിരക്കിന് മാറ്റമില്ല.

(8) പഴയ രീതിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കിഴിവുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

a) സാലറി

1. സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍ -50,000 രൂപ

2.പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്‌സ്- പരമാവധി 2,500 രൂപ

b) ഹൗസ് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി (താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ) വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ, വീട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനോ വായ്പ വാങ്ങിയാല്‍ അത്തരത്തിലുള്ള വായ്പയുടെ പലിശ പരാമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ (self-occupied) പരാമാവധി 2,00,000 രൂപ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.

c) മൂലധന നേട്ടം (capital gain) എന്ന ഹെഡില്‍ ലഭിക്കുന്ന കിഴിവുകള്‍

d) ചാപ്റ്റര്‍ 4എയില്‍ ലഭിക്കുന്ന കഴിവുകൾ

1. വകുപ്പ് 80C

2.വകുപ്പ് 80CCD(1), വകുപ്പ് 80CCD(1B), വകുപ്പ് 80CCD (2)

3.വകുപ്പ് 80D

4.വകുപ്പ് 80DD

5.വകുപ്പ് 80DDB

6.വകുപ്പ് 80E

7.വകുപ്പ് 80EEA

8.വകുപ്പ് 80EEB

9.വകുപ്പ് 80G

10.വകുപ്പ് 80GG

11.വകുപ്പ് 80GGA

12.വകുപ്പ് 80TTA, 80TTB

13.വകുപ്പ് 80U

Related Articles

Next Story

Videos

Share it