സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി എസ്ബിഐ

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI). സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള (Retail Domestic term deposits ) പലിശ നിരക്ക് 0.8 ശതമാനം വരെയാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കിലാണ് മാറ്റം. പലിശ വര്‍ധനവ് ഇന്ന് മുതല്‍ (ഒക്ടോബര്‍ 22) നിലവില്‍ വന്നു.

ഏഴുദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ (3 ശതമാനം) മാറ്റമില്ല. 46 -179 ദിവസം വരെയുള്ളവയുടെ പലിശ 0.50 ശതമാനം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4.50 ശതമാനം ആണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്. 180-210 ദിവസം വരെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 4.65ല്‍ നിന്ന് 5.25 ആയി ഉയര്‍ത്തി. 211 ദിവസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെയുള്ളവയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് 5.50 ശതമാനം ആണ്.


courtesy: SBI

ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് താഴെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 5.60ല്‍ നിന്ന് 6.10 ആയി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുതല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് താഴെ കാലാവധിയുള്ളവയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനം ആണ്. ് മൂന്ന് വര്‍ഷം മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് താഴെയുളളവയ്ക്ക് 6.10 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. 5-10 വര്‍ഷം കാലവധിയില്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന പലിശ 6.10 ശതമാനം ആണ്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 3.50 മുതല്‍ 6.90 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ.

Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it