ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്: പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തിൽ 20 ശതമാനം വര്‍ധന

266.04 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായമാണ് രണ്ടാം ത്രൈാമാസത്തിന്റെ അവസാനം ബാങ്കിനു കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്.

ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തില്‍ ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് 697.60 കോടി രൂപ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം കൈവരിച്ചു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിനെ
അപേക്ഷിച്ച് 19.62 ശതമാനം വര്‍ധനവാണിത്.

ബാങ്കിന്റെ ആകെ വരുമാനം 15.79 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 3087.81 കോടി രൂപയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ ബിസിനസ് 23.38 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 220482.68 കോടി രൂപയിലെത്തി. 266.04 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായമാണ് രണ്ടാം ത്രൈാമാസത്തിന്റെ അവസാനം ബാങ്കിനു കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്.

എന്‍.ആര്‍.ഐ. നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 22.30 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 46787.05 കോടി രൂപയിലെത്തി. ബാങ്കിന്റെ ആകെ നിക്ഷേപം  118182.41 കോടി രൂപയായും ആകെ വായ്പകള്‍ 102300.37 കോടി രൂപയായും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ചെറുകിട വായ്പകളുടെ മേഖലയില്‍ 20.96 ശതമാനവും വന്‍കിട വായ്പകളുടെ കാര്യത്തില്‍ 29.47 ശതമാനവും വളര്‍ച്ചയാണ് ബാങ്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഭവന വായ്പാ മേഖലയില്‍ 34.74 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയും ബാങ്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ 10080.22 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 13582.20 കോടി രൂപയായാണ് ഭവന വായ്പ വളര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാം ത്രൈമാസത്തിന്റെ അവസാനത്തില്‍ അറ്റ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തികള്‍ ആകെ വായ്പകളുടെ 1.78 ശതമാനമായ 1796.29 കോടി രൂപയാണെന്നും പ്രവര്‍ത്തന ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here