ആശയത്തെ ബിസിനസായി വളർത്താൻ സഹായിക്കും ഈ 7 കാര്യങ്ങള്‍

ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്‍ ആശയം മാത്രമുണ്ടായാല്‍ പോര, ആശയത്തെ ബിസിനസിലേക്ക് വളര്‍ത്താന്‍ കഴിയണം. മാര്‍ക്കറ്റിംഗും ഫിനാന്‍സുമുള്‍പ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാം

Chapters :

00:00 Intro

03:32 Choose a business in a sector you know

04:34 Products and Services required for the market

06:08 The types of markets

07:51 Basic laws regarding the business

09:20 Financial status

11:14 Profit Margin

12:26 Scalable Business Model

Siju Rajan is a Business & Branding Coach, and HRD trainer with years of experience. He is the co-founder and chief strategist of BRANDisam, a company that helps entrepreneurs build their brands and assist in their entire business requirements.

Dhanam News Desk
Dhanam News Desk  

Related Articles

Next Story

Videos

Share it